Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De ondernemer: Soulhappiness, Handelend onder en als rechtspersoon Diana Stribos
Vestigingsadres: Rijksweg 9, 6286AD, Wittem
Telefoonnummer: 06-50275810
E-mailadres: info@soulhappiness.nu
KvK-nummer: 80034667
Btw-identificatienummer: NL003384630B89

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens Soulhappiness verzorgde artikelen, producten, trainingen, cursussen, coaching en events.

1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Soulhappiness en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De tekst van deze algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.

Artikel 2 – Het aanbod

2.1 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.2 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.3 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.4 Afbeeldingen bij artikelen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de artikelen.

2.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen, welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod en die waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

2.6 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3 – Online cursus, training, events, workshops, coaching, training van een week

3.1 Inschrijven voor een training of cursus gebeurt uitsluitend online, via email of in de online shop. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Soulhappiness bevestigt per e-mail de inschrijving.

3.2 Soulhappiness houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3 De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde deelnemersgeld is betaald.

3.4 Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.5 Soulhappiness spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursussen en trainingen. Na afloop van de opleiding of training ontvangt de opdrachtgever een verzoek tot evaluatie. Soulhappiness zal dat gebruiken om de cursussen en trainingen waar nodig te verbeteren.

3.6 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Soulhappiness geleverde cursussen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd, aan Soulhappiness kenbaar te worden gemaakt, t.a.v. Diana Stribos, Rijksweg 9, 6286 AD, Wittem. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

3.7 Soulhappiness behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of cursus geen doorgang te laten vinden. Soulhappiness zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

3.8 Voor online cursussen geldt dat een cursus binnen 6 maanden moet worden afgerond.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Soulhappiness via email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Soulhappiness is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.2 Soulhappiness treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige web omgeving.

4.3 Soulhappiness kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Soulhappiness op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4.5 De deelnamekosten en aankoopkosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Soulhappiness verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.

4.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Soulhappiness zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Artikel 5 – Herroepingsrecht; Ontbinding en restitutie

5.1 Bij aanmelding voor een offline training, heeft de consument ten alle tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 3 dagen, ingaande op de dag van de overeenkomst. Indien de consument de aanmelding wil annuleren na de termijn van 3 dagen gelden de volgende restituties (deze restituties gelden ook voor trainingen die een langere periode doorlopen, indien deelnemer na aanvang van de training besluit de overige dagen niet deel te nemen en voortijdig te stoppen is toch het gehele trainingsbedrag verschuldigd, hierop zijn geen uitzonderingen) :

> tussen 1 week voorafgaand aan de training en de eerste trainingsdag: geen restitutie, het volledige bedrag is verschuldigd,

> tussen 1 en 2 weken voorafgaand aan de training: restitutie van 50% van het bedrag.

> tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de training: restitutie van 75% van het bedrag.

> tot 4 weken voor aanvang van de training: het volledige bedrag, minus 10% administratiekosten, wordt terugbetaald

5.2 Bij inschrijving voor een online training wordt ten alle tijde het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien een deelnemer de inschrijving annuleert of onderbreekt vindt er geen restitutie plaats.

5.3 Bij de aankoop van artikelen (en niet van diensten) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien consument de overeenkomst wil ontbinden dient hij een email te sturen naar info@soulhappiness.nu en het artikel binnen 14 dagen te retourneren naar Soulhappiness, Rijksweg 9, 6286 AD Wittem.

5.4 Bij aanmelding voor een coachingssessie en de workshop van 1 dagdeel heeft de consument ten alle tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 24 uur, ingaande op het moment van de overeenkomst. Indien de consument de aanmelding wil annuleren na de termijn van 24 uur gelden de volgende restituties:

> indien er tussen het aanvangs moment van de afspraak en de annulering minder dan 2 werkdagen zit vindt er geen restitutie plaats, het volledige bedrag is verschuldigd.

> indien er meer dan 2 werkdagen tussen de annulering en het moment van de sessie zit vindt restitutie plaats van het volledige bedrag.

Artikel 6 – Annulering

6.1 Indien door omstandigheden een training onverhoopt niet door kan gaan, zal Soulhappiness trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en Soulhappiness de training annuleert zal Soulhappiness het deelnamegeld restitueren aan de consument. Er bestaat geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Soulhappiness is uitgesloten.

6.2 Soulhappiness behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.

6.3 Aan informatie op www.soulhappiness.nu en andere online platforms of websites waarop uitingen van Soulhappiness zijn vermeld aangaande trainingen, cursussen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Soulhappiness zich het recht voor het trainings- of, cursusprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk aan te passen.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 De Intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan deelnemers verstrekte materialen komen Soulhappiness toe. Alle door Soulhappiness verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

7.2 Het niet toegestaan om op basis van de door of namens Soulhappiness verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Soulhappiness daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Met het geven van de training of opleiding of het organiseren van events aanvaardt Soulhappiness een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Soulhappiness geleverde training, cursus en events de uiterste zorg wordt betracht, kan Soulhappiness afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Soulhappiness noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele materiële en immateriële schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

8.2 Soulhappiness is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval,verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.

8.3 Soulhappiness is niet aansprakelijk voor door de deelnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door deelnemer of enige derde van door Soulhappiness verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training en cursus of georganiseerd event.

Artikel 9 – Privacy

9.1 De persoonsgegevens die consument verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Soulhappiness vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door Soulhappiness worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Soulhappiness. Indien consument geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar Soulhappiness info@soulhappiness.nu. Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.

9.2 Soulhappiness verstrekt geen gegevens aan derden, anders dan aan andere trainers en assistenten, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij Soulhappiness daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

9.3 Soulhappiness bewaard de verstrekte persoonsgegevens zolang de consument gebruik maakt van het lopende aanbod of de nieuwsbrief ontvangt. Op verzoek worden alle gegevens direct verwijderd.

9.4 Wij voldoen aan de actuele wetgeving die geldt voor de registratie persoonsgegevens

9.5 Wij maken geen gebruik van Tracking Cookies.

9.6 Bij aankoop van een product of training zijn wij wettelijk verplicht de adresgegevens op de factuur te vermelden. Indien dit ongewenst is, neem dan contact op voor de mogelijkheid tot een anonieme aankoop.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1 Op iedere overeenkomst tussen Soulhappiness en consument is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter.

10.3 Soulhappiness behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

10.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

10.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare